Stanovy České společnosti pro větrnou energii

Úplné znění ke dni 6. března 2014

 

Čl. 1
Právní forma a název


Česká společnost pro větrnou energii (dále jen ČSVE) je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dlouhodobě užívaný název spolku zní „Česká společnost pro větrnou energii“ (zkráceně též ČSVE).


Čl. 2
Sídlo a doručovací adresa ČSVE, účetní rok

 

 1. Sídlem ČSVE je Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha, Staré Město.
 2. Doručovací adresa se může měnit dle potřeb ČSVE. Změna musí být oznámena členské základně a dotčeným subjektům písemně, a to listovní poštou nebo faxem, nebo elektronickou poštou a zveřejněna na vlastních internetových stránkách www.csve.cz a v příštím vydání vlastního časopisu.
 3. Účetním rokem je kalendářní rok.


Čl. 3
Společný zájem a hlavní činnost ČSVE


ČSVE je založena za účelem naplňování společného zájmu. Společným zájmem ČSVE jakožto spolku profesního a zájmového je prosazování obecně prospěšných cílů v oblasti využívání energie větru jako obnovitelného zdroje energie a ochrany životního prostředí. Za tímto účelem ČSVE vyvíjí zejména následující hlavní činnost:

 1. Šíření myšlenky využití větrné energie s cílem trvalé podpory tohoto z hlediska životního prostředí příznivého a národohospodářsky potřebného obnovitelného zdroje energie. ČSVE podporuje také využívání dalších obnovitelných zdrojů.
 2. Podpora zájmů členů při tvorbě a úpravách legislativního a správního prostředí. Podpora zájmů členů při plánování, výstavbě, provozování a eventuálním odstraňování větrných elektráren. Podpora výměny informací mezi členy k tomuto účelu.
 3. Podpora aplikovaného výzkumu v oblasti větrné energetiky ve spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy a vynálezci.
 4. Poskytování pomoci zájemcům o větrnou energetiku.
 5. Šíření odborných informací o využití větrné energie směrem k odborné veřejnosti. K tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí, diskusí, exkurzí, publikace v periodicích, ve vlastním časopise Větrná energie, vlastním zpravodaji a na webových stránkách www.csve.cz.
 6. Šíření osvěty směrem k laické veřejnosti a veřejné správě. K tomuto účelu spolupracovat se sdělovacími prostředky a odbornými periodiky, vést webové stránky www.csve.cz, vystupovat na veřejných fórech apod.
 7. Přispívání ke vzdělávacímu procesu u dětí a mládeže, zejména v rámci ekologické výchovy. K tomuto účelu spolupracovat se školami, místními a vyššími samosprávami a jejich úřady v přímé i přenesené působnosti, ekologickými a informačními centry, neziskovým sektorem apod.
 8. Spolupráce se všemi subjekty, které podporují úkoly a cíle ČSVE.
 9. Členství v tuzemských i mezinárodních organizacích zabývajících se využitím energie větru nebo obnovitelných zdrojů energie.
 10. Zasazování se o trvale udržitelný rozvoj a tím i o ochranu přírody a krajiny v souladu s příslušnými platnými právními předpisy (zejména zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Jedná se zejména o plánování, výstavbu a provozování větrných elektráren, účastenství ve schvalovacích a povolovacích řízeních a veřejných projednáváních zejména s ohledem na posuzování vlivu stavby na životní prostředí, územním plánování, a to na území celé České republiky.
 11. Vzdělávání odborné i širší veřejnosti.


Úkoly a cíle ČSVE budou plněny s přihlédnutím k aktuálním personálním a finančním možnostem ČSVE.


Čl. 4
Způsob práce ČSVE

 1. Členové trvale prosazují dosažení cílů ČSVE a veřejně vystupují v souladu s těmito cíli. ČSVE zastupuje zájmy členů společnosti ve vztahu s orgány státní správy a samosprávy.
 2. Prostředky ČSVE lze vydávat pouze na účely, které jsou v souladu s těmito stanovami. Z členství v ČSVE nevyplývá nárok na odměnu z prostředků společnosti.
 3. ČSVE může v případě potřeby na základě usnesení předsednictva zřídit profesionální sekretariát a uzavírat smluvní vztahy dle platných zákonů, bude-li to umožňovat ekonomická situace ČSVE.


Čl. 5
Členství

 

 1. Členy mohou být fyzické a právnické osoby, které mají zájem se aktivně podílet na naplňování cílů ČSVE. Aktivní a pasivní volební právo při rozhodování ČSVE mají členové starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členství v ČSVE vzniká přijetím za člena na základě úplně vyplněné písemné přihlášky schválené předsednictvem na svém nejbližším řádném zasedání a po uhrazení členského příspěvku pro daný kalendářní rok. Proti odmítnutí přijetí se lze odvolat do dvou týdnů od doručení odmítnutí. O tomto odvolání rozhoduje s konečnou platností valné shromáždění. Přijetím členství v ČSVE člen projevuje vůli být vázán stanovami a vůči ČSVE se zavazuje chovat čestně.
 3. Předsednictvo může rozhodnout o vyloučení člena minimálně pěti hlasy členů předsednictva, pokud tento člen porušil stanovy nebo pokud poškodil dobré jméno ČSVE.
 4. Členství je ukončeno vystoupením člena, vyloučením, marným uplynutím lhůty stanovené valným shromážděním v dodatečné výzvě k uhrazení členského příspěvku, zánikem právnické osoby nebo úmrtím či prohlášením fyzické osoby za mrtvou, případně zánikem ČSVE. Vystoupení z ČSVE je třeba oznámit předsednictvu ČSVE písemně.
 5. Ukončením členství končí všechny nároky člena vůči ČSVE.
 6. Členy - právnické osoby zastupuje při jednání ČSVE jeden zástupce., který vykonává práva a povinnosti člena.
 7. Členové ČSVE mají právo na bezplatný základní informační servis a účast na akcích ČSVE za předem stanovených podmínek.
 8. Čestným členem se může stát významná nebo zasloužilá domácí nebo zahraniční osoba působící v oboru větrná energetika. Čestné členy volí valné shromáždění na návrh předsednictva nebo doporučení členů ČSVE. Návrhy z řad členů musí být doručený předsednictvu alespoň 60 dnů před konáním valného shromáždění. Čestný člen má právo zúčastnit se valného shromáždění kde má hlasovací právo jako člen ČSVE a má právo zúčastnit se jednání předsednictva ČSVE. Čestný člen nehradí členský příspěvek.
 9. Za podmínek uvedených v čl. 5 h) těchto stanov může být valným shromážděním zvolen čestný předseda ČSVE. Čestný předseda může být zvolen pouze z členské základny ČSVE. Čestný předseda je osvobozen od platby členského příspěvku.


Čl. 6
Členské příspěvky

 

 1. Členský příspěvek pro daný rok je splatný na začátku daného roku na základě vyúčtování členského příspěvku vystaveného ČSVE. Členské příspěvky se hradí formou bankovního převodu na účet ČSVE. Valné shromáždění stanoví na základě návrhu předsednictva roční minimální členský příspěvek pro následující kalendářní rok.
 2. Na uhrazené členské příspěvky a peněžní dary vystaví ČSVE potvrzení.
 3. Výše členských příspěvků je odvozená od zařazení člena do kategorií:
  • subjekty nepodnikající v oboru větrné energetiky: zahrnuje fyzické a právnické osoby (např. osoby z řad odborné veřejnosti, pracovníci v akademické oblasti, studenti, nevládní neziskové organizace, zástupce státní a veřejné správy, samosprávy). V případě osob, které jsou členy orgánů společnosti podnikající v oboru větrné energetiky, je nepodnikatelské členství přípustné pouze tehdy, je-li členem ČSVE příslušná společnost
  • subjekty podnikající v oboru větrné energetiky: zahrnuje fyzické a právnické osoby zabývající se podnikáním ve větrné energetice a souvisejících oblastech
 4. Členský příspěvek se platí vždy na jeden celý kalendářní rok, v případě, že člen je přijat v průběhu kalendářního roku, platí alikvotní část stanovenou od data přijetí za člena. Čestný člen je osvobozen od platby členského příspěvku.


Čl. 7
Orgány ČSVE


Orgány ČSVE jsou:

 1. valné shromáždění
 2. předsednictvo
 3. revizní komise
 4. pracovní komise


Čl. 8
Valné shromáždění ČSVE

 

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ČSVE a je tvořeno shromážděním všech členů. Rozhoduje o všech zásadních věcech ČSVE. Řádné valné shromáždění se koná jednou ročně, nejpozději však do konce března daného roku. Předsednictvo jej svolává písemnou formou s návrhem programu v předstihu nejméně 15 dnů, a to některým z dále uvedených způsobů:
  • listovní zásilkou
  • faxem či elektronickou poštou
 2. Mimořádné valné shromáždění svolává předsednictvo na základě svého usnesení nebo na základě písemného požadavku alespoň čtvrtiny členů ČSVE nebo na základě usnesení řádného valného shromáždění. Svolání se uskuteční v předstihu minimálně 15 kalendářních dnů způsobem platným pro řádné valné shromáždění s přiloženým návrhem programu.
 3. Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný člen předsednictva ČSVE. Z valného shromáždění se vede zápis, který podepisují předsedající valného shromáždění a zapisovatel.
 4. Valné shromáždění zejména:
  • Volí a odvolává členy předsednictva a revizní komise
  • Rozhoduje o změně stanov
  • Schvaluje zprávu o činnosti, kterou předkládá předseda nebo jím zmocněný člen předsednictva, a zprávu o hospodaření
  • Stanovuje druh a výši členských příspěvků
  • Stanovuje základní úkoly a cíle ČSVE
  • Rozhoduje o zániku sdružení
 5. Při hlasování na valném shromáždění má každý člen ČSVE, který nemá nedoplatek na členských příspěvcích, jeden hlas. Člen z kategorie subjektů podnikajících v oboru větrné energetiky podle čl. 6 písm. c) má dle předchozí věty jeden hlas; ale v případě uhrazení trojnásobku základního členského příspěvku této kategorie členství mu náleží dva hlasy, popř. po uhrazení desetinásobku mu náleží tři hlasy.
 6. Pro změnu stanov je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů a pro rozhodnutí o zániku ČSVE dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. V ostatních případech valné shromáždění rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pokud bylo svoláno v souladu se stanovami, je řádné a mimořádné valné shromáždění usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Členové mohou za sebe vyslat zástupce, kteří se prokáží písemnou plnou mocí.
 7. Valné shromáždění rozhoduje formou usnesení.


Čl. 9
Předsednictvo ČSVE

 

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČSVE, do jehož působnosti spadá zastupování spolku ve všech věcech navenek.
 2. Předsednictvo má sedm volených členů. Na svém prvním zasedání zvolí předsednictvo předsedu, místopředsedu a určí pokladníka (hospodáře) ČSVE – variantně. Členem předsednictva smí být pouze člen – fyzická osoba, resp. zástupce člena – právnické osoby.
 3. Předsednictvo vede činnost ČSVE v souladu se stanovami a usneseními valného shromáždění. Volební období členů předsednictva činí dva roky; předsednictvo setrvává ve své funkci až do platných nových voleb.
 4. Klesne-li počet členů předsednictva, nastupuje na místo chybějícího člena další navržený kandidát z poslední volby s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů následujících kandidátů bude provedeno hlasování o těchto dvou kandidátech. V případě nedostatku kandidátů bude další člen předsednictva zvoleným předsednictvem kooptován.
 5. ČSVE zastupuje při právním jednání předseda, který při právním jednání také podepisuje. Předsednictvo může zmocnit též jiné členy předsednictva, aby v rozsahu, který určí, zastupovali ČSVE.
 6. Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda. Předseda svolá schůzi do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třemi členy předsednictva.
 7. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 4 jeho členové.
 8. Usnesením předsednictva je přijat návrh, pro nějž hlasovali alespoň 4 jeho členové. V případě potřeby je přípustné hlasování per-rollam (prostřednictvím e-mailu).
 9. Ze schůzek předsednictva budou pořizovány zápisy, které schvaluje předseda a o kterých budou informováni členové ČSVE.
 10. Výdaje, které mají být hrazeny z prostředků ČSVE, vyžadují schválení předsedou (do 5000 Kč) nebo předsednictvem (nad 5000 Kč).
 11. Předsednictvo pro řádné valné shromáždění vypracovává výroční zprávu o činnosti ČSVE a plán činnosti společnosti pro příští období.


Čl. 10
Pracovní komise ČSVE


Pracovní komise jsou poradním orgánem ČSVE. Pracovní komise v případě potřeby zřizuje a ruší předsednictvo. Pracovní komise sestávají ze zástupců firem, odborných a vědeckých pracovníků, přičemž není podmínkou jejich členství v ČSVE. Pracovní komise se scházejí podle potřeby. Vytvoří si vlastní jednací řád. Předsedy pracovních komisí jmenuje předseda ČSVE na návrh předsednictva. Pracovní komise se řídí zadáními valného shromáždění a předsednictva.


Čl. 11
Revizní komise ČSVE


Revizní komise je kontrolním orgánem ČSVE. Revizní komise sestává ze tří členů. Revizní komise si volí svého předsedu. Valné shromáždění volí revizní komisi v roce následujícím po termínu řádné volby předsednictva. Členem revizní komise nemůže být zvolen člen předsednictva. Revizní komise je volena na 2 roky. Opakovaná kandidatura je přípustná. Revizní komise zpracovává jednou za rok kontrolní zprávu o finančním hospodaření ČSVE.


Čl. 12
Zánik ČSVE


Při zániku ČSVE se převádí zbytkový majetek neziskové organizaci určené valným shromážděním, která jej použije výlučně na alespoň jednu z činností ve smyslu Článku 3 těchto stanov.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

O nás
Partneři